Skip to content

Britt Lapthorne’s Ghost Contacts Me May 22 2013 Australian Backpacker Found Murdered in Croatia After leaving Latino Club Fuego Dubrovnik Croatia Sept 18 2008

June 2, 2013

Britt Lapthorne’s Ghost Contacts Me May 22 2013 Australian Backpacker Found Murdered in Croatia After leaving Latino Club Fuego Dubrovnik Croatia Sept 18 2008

 

using google translate for croatian

Britt Lapthorne je Ghost Kontakti Me 22. svibnja 2013 Australian Backpacker pronađen mrtav u Hrvatskoj Nakon izlaska Latino Club Fuego Dubrovnik Hrvatska 18. rujna 2008

 

britt lapthorne sept 2008 dubrovnik croatia murdered latino club fuego

britt lapthorne sept 2008 dubrovnik croatia murdered latino club fuego

britt lapthorne poster thurs sept 18 2008 200 am fuego pile zadnje videna noc srijeda na 17.09 Na cetvrtak 1809 U na pilama missing nestala dubrovnik hrvatska

britt lapthorne poster thurs sept 18 2008 200 am fuego pile zadnje videna noc srijeda na 17.09 Na cetvrtak 1809 U na pilama missing nestala dubrovnik hrvatska

Britt Lapthorne (pictured centre) last farewell before she left for Europe.

Britt Lapthorne (pictured centre) last farewell before she left for Europe.

jun 2 2013 411 pm edt,

started this project 2 weeks ago, did a lot of research. I’d never heard of the gal before.

It all started with the Dellen Millard case. He was in croatia 2012 on a boat trip and I wanted to see if there were any missing person’s.

All because of a dream seeing a blonde haired girl with glasses on and then this pic came up during my “croatia” missing person search and I recognized the ghost based on a vision I’d seen.

She asked to help find her killer.  I’ve had a HELL of a time looking for information on her, it’s ALL in CROATIAN!  nothing’s in English because she disappeared from Australia, I guess our papers, didn’t cover the case very much, which is surprising.

Based on my research so far, 45 women disappeared from the same area, several had run ins with would be abductors around the Club Fuego.

Two women interviewed had the same thing happen to them a few days before and two weeks after.

All cases are linked to the same sketch of the abductor.

 

 

google translate croatian

Britt Lapthorne (na slici u sredini) Posljednji ispraćaj prije nego što je otišao u Europu.

jun 2 2013 411 EDT,

započeo ovaj projekt prije 2 tjedna, nije puno istraživanja. Ja nikad ne bih čuo za curu prije.

Sve je počelo s tim slučajem Dellen Millard. Bio je u Hrvatskoj 2012 na izlet brodom i htjela sam vidjeti ima li nestalu osobu.

Sve zbog jednog sna Vidjevši plavokosu djevojku kose s naočalama na ovu pic a zatim je došao u moj “Hrvatska” nestala osoba traženju i sam priznaje duh temelji na viziji sam vidjela.

Zatražila je da pomogne pronaći ubojicu. Ja sam imala užasno puno vremena u potrazi za informacijama o njoj, to je sve u hrvatskoj! ništa je na engleskom jeziku, jer je nestao iz Australije, mislim da naše papire, ne pokriva slučaj jako puno, što je čudno.

Na temelju mog istraživanja dosad, 45 žena nestala iz istog područja, nekoliko je pobjegao s ins bi otmičari oko kluba Fuego.

Dvije žene ispitanih je ista stvar dogoditi s njima nekoliko dana prije i dva tjedna poslije.

Svi slučajevi su povezani s istim skici abduktornu.

britt lapthorne sketch of suspect e file from forensic composite student from melbourne austrlia missing sept 18 2008 body found oct 7 2008 by dance beach dubrovnik

britt lapthorne sketch of suspect e file from forensic composite student from melbourne austrlia missing sept 18 2008 body found oct 7 2008 by dance beach dubrovnik

*** one of the most memorable features was his freckles on his face according to the two stories ***

when shown the picture they identified the man as the one who tried to abduct them.

In reviewing the cases, all three have blonde hair, are slim, attractive and look similar (serial killers like the same look).

one is from New York, the other is from Australia, just as Britt was from Australia.

All have accents..

All three  girls were dancing, drinking, intoxicated and possibly drugged by local croatian men (several men are involved, min 3 up to 7 in a gang) who parties with them and offers the drinks, then a RIDE afterwards.

all three are in a blue van and the type was a ? i forget but it will come up in the evidence once I find it again.

I have over 40 pages of blog posts and quotes from suspects, to the last people to see her.

what I look for?

different stories and I found one, who actually is a suspect.

So this will prove to be very interesting.

In fact I’m looking at HIS alibi’s and seeing there’s something not quite right with it.

I’ll dig in deeper before I reveal his name , where he stayed and what his tracks were the night of the murder.

What I’ll need from all of you is to call police and give them tips on WHERE and WHEN you recall seeing Britt with anyone.

Every little detail is important.

She was missing Sept 18 2008 according to her police poster at 2 am, yet i have quotes stating she was there until 446 am.

which is amusing, since the different news reports give DIFFERENT versions of what happened that night.

I will blog ALL of them and then we’ll see which one’s get more points…

the one with the most, must possibly be the truth? right?

not necessarily.

In fact, there’s details I found that are NOT put in as part of the investigation, which leads me to believe it hasn’t been thoroughly done, just yet and is under “cold” cases.

I know I found a blog post in 2012 for October where police say they are working on it – Scotland Yard or was it in Australia?

That’s the OTHER confusion, do NOT contact police in Croatia, they are supposedly suspects involved with the disappearances.

NICE eh?

anyways, we will put together the case and the i’ll present it with quotes, websites found and try and piece this case one step at a time.

I’m working on it and the dellen millard case.

So far there’s no tie between the two, unless of course police find dellen was visiting croatia in sept 2008 and rented a boat.. and met a few backpackers that stayed in hostels.

I even have a suspect that’s already behind bars for another murder (girl looks similiar) but this case isn’t just about ONE man, it’s about seven, and I’m working on finding ALL of them if I can with Britt’s ghostly help.

I do not know britt, never heard of her in my LIFE until she found me may 22 2013, and this was shortly around the same time we saw Tim Bosma’s ghost appear.

Ghost’s tend to travel in groups, once one finds someone alive to talk to that can possibly help, they bring others to us to see if we can help them.

Croatia is far far away and I’ll be using Google Mapping and Remote viewing techniques to figure out what Britt’s trying to say…

 

google translate to croatian

Britt Lapthorne skica osumnjičenog e datoteka iz forenzične kompozitnog studenta iz Melbournea Austrlia nestaloj 18. rujna 2008 tijela pronađena 7. listopada 2008 plesne plaže Dubrovnik

*** Jedna od najupečatljivijih obilježja je njegova pjege na licu prema dvije priče ***

kada je pokazala sliku su identificirali čovjeka kao onoga koji ih je pokušao oteti.

U pregledom slučajeva, sve tri imaju plavu kosu, su tanki, atraktivna i tražiti slične (serijske ubojice poput istim izgledom).

jedan iz New Yorka, a druga je iz Australije, baš kao što je Britt iz Australije.

Svi imaju naglaske ..

Sve tri djevojke su plesali, pili, pod utjecajem alkohola, a možda i drogiran od strane lokalnih hrvatskih muškaraca (nekoliko muškaraca koji su uključeni, min 3 do 7 u bandu) koji stranaka s njima i nudi piće, zatim vožnja poslije.

sve tri su u plavom kombiju, a tip je? ja zaboraviti, ali to će doći do dokaza u jednom sam ga ponovno naći.

Imam preko 40 stranica blogu i citati iz osumnjičenika, za posljednje ljude da je vidi.

ono što tražim?

različite priče i sam pronašao jedan koji je zapravo osumnjičeni.

Dakle, to će pokazati da je vrlo zanimljiva.

U stvari, ja sam gleda na njegov alibi-a i vidim da nešto ne štima s njim.

Ja ću kopati dublje prije nego što sam otkriti njegovo ime, u kojoj je bio i što mu pjesme bile noći ubojstva.

Ono što ću morati na sve vas je pozvati policiju i dati im savjete o tome gdje i vremenu kada ste vidjeli Britt s kim.

Svaki mali detalj je važno.

Ona je nestala 18. rujna 2008 prema svojoj policijskoj plakat na 02:00, no ja sam citati navodeći da je ona tamo do 446 sati.

što je zabavno, jer su različite vijesti izvješća daju različite verzije onoga što se dogodilo te noći.

Ja ću blog sve od njih, a onda ćemo vidjeti koje je dobiti što više bodova …

onaj s najviše, vjerojatno mora biti istina? zar ne?

Ne nužno.

U stvari, tu je detalj otkrio sam da se ne stavi u sklopu istrage koja vodi me da vjerujem da nije temeljito obaviti, samo još i pod “hladne” slučajeve.

Znam da sam pronašao blog post u 2012 za listopad, gdje je policija kažu da rade na tome – Scotland Yard ili je to bio u Australiji?

To je druga zabune, ne jave policiji u Hrvatskoj, oni su navodno osumnjičenih koji su uključeni s nestancima.

NICE eh?

Uglavnom, mi ćemo staviti zajedno slučaj, a ja ću ga predstaviti s navodnicima, web stranice i pokušati naći i djeliće ovaj slučaj jedan korak u isto vrijeme.

Radim na tome i slučaj dellen Millard.

Do sada ne postoji veza između ta dva, osim ako naravno policija pronašla dellen bio u posjetu Hrvatskoj u rujna 2008, a iznajmili brod .. i susreo nekoliko Backpackers koji je ostao u hostelima.

Čak sam ima sumnjivca koji je već iza rešetaka za još jedno ubojstvo (djevojka izgleda slični), ali u ovom slučaju nije riječ samo o jednom čovjeku, to je oko sedam, a ja ću raditi na pronalaženju sve njih, ako mogu s Britt sablasnom pomoć.

Ne znam Britt, nikad čula za nju u mom životu dok nije pronašao mene 22. svibnja 2013, i to je bilo neposredno otprilike u isto vrijeme smo vidjeli Tim Bosma je duh pojavi.

Duh je teže putovati u skupinama, kada netko nađe netko živi razgovarati koji eventualno mogu pomoći, oni bi ostali na nama da vidimo možemo li im pomoći.

Hrvatska je daleko daleko, a ja ću biti koristeći Google Mapiranje i udaljen pregled tehnika koje će shvatiti što je Britt pokušava reći …

 

Britt Lapthorne, Dubrovnik (inset top) & Club Fuego's logo (inset bottom). disappears sept 18 2008 found dead oct 7 2008

 

 

Britt Lapthorne, Dubrovnik (inset top) & Club Fuego’s logo (inset bottom). disappears sept 18 2008 found dead oct 7 2008

 

 

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: